Pedigree database

КСУ/ FCI

JAKARTA

FOR HOUSE OF EVA MARY M.STYLE

DOB: 30.07.2018
 
Breeder: Mary Menchynska

Owner: Jiby Chembolil

Kochi, India

JAKARTA FOR HOUSE OF EVA MARY M.STYLE pedigree

 © 2015 - 2020

Dogo Argentino Club Ukraine