Pedigree database

КСУ/ FCI

HAMMINGBIRD LINDA

MARY M.STYLE

DOB: 26 July 2018


Breeder: Mary Menchynska

Owner: Dmytro Ishchenko

Kyiv

HAMMINGBIRD LINDA MARY M STYLE pedigree

 © 2015 - 2020

Dogo Argentino Club Ukraine