Pedigree Database

Dogo Argentino in Khmelnitski

кобель / male
сука / female

Dogo Argentino in Khmelnitski